Как да…

Кой може да стане част от Ротари?

Член на клуб Ротари може да стане този, който е получил от него покана. Членове на клуба – това са порядъчни граждани с добра репутация, притежатели на собственост, членове на различни компании, представители на корпорации, а също хора, заемащи видни длъжности в бизнеса и различните сфери на професионална дейност. Ротарианците трябва да се състоят от членове на клуб, разположен териториално в областта, където работят или по местоживеене.

Привелегии от членството в Ротари?

Членството в клуб Ротари дава следните привилегии:

* Общуване с хора, споделящи сходни с вашите идеали и ценности.
* Уникална възможност да се служи на обществото, професионално усъвършенстване и способстване развитието на дружбата между народите.
* Широки възможности за запознанства с видни представители на деловите кръгове и интелигенция.
* Участие в развлекателни програми по време на ежегодните заседания на клуба.
* Възможност за общуване с други ротарианци по време на посещение на заседанията в други клубове Ротари.

Как да станете член на Ротари?

Ротарианците са членове на Ротари клубове. Ротари клубовете са част от Ротари Интернешънъл. За да станете Ротарианец, трябва да сте поканен от член на съответния клуб.

Квалифициран кандидат за членство в Ротари клуб е възрастен с добър характер и добро име в професионалните, бизнес или обществените среди. Кандидатът трябва да е:

  • Притежава или е притежавал изпълнителен власт на позиция във всяка достойна и призната дейност или професия
  • Служи или е служил като обществен лидер
  • Е Ротари Алумна

Източник: Rotary International

Процедура за членство в РКСК

Процедура за ставане на член от взето решение на редовна среща на Борд на РКСК на 19 октомври 2016 г. (извадка от протокол, изпратен на 25 октомври 2016 г. по електронната пощенска групова система):

1. Предварителни минимални посещения за нови членове – 6 формални срещи, 2 културни срещи и 2 неформални срещи. По отношение на кандидатурата на нов член, то Бордът се събира и решава, но решението идва след като гарантът на новия член го предложи на Борд за членство.

2. Встъпителни вноски от нови членове – м. Юли, Август, Септември и Октомври не се приемат нови членове. От м. Ноември до м. Юни, включително, може да се приемат нови членове, но съответния кандидат заплаща встъпителна вноска равна на броя месеци от 01 Юли до месеца, в който бива утвърден и приет за член на Клуба.

3. Кандидатът за нов член подава CV за разглеждане от целия състав на клуба. Решението на Борда за приемане на нов член се съобщава в Клуба и в 7 дневен срок всеки член има право да възрази. Възражението се отправя до Секретаря на Клуба. След това Бордът решава дали нови член да продължи да идва като гост или да не го приеме в Клуба.

Сайтът благодари на WordPress | Преработен изначален дизайн на: Free WordPress Themes | Благодарение на MAGGO Solutions